Manakara Airport, Manakara, Madagascar (WVK, FMSK)