Anuradhapura Air Force Base, Anuradhapura, Sri Lanka (ACJ, VCCA)